Huurbeleid sociale huurwoningen

Woningstichting Anna Paulowna zet zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. De overheid stelt regels vast voor het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het toewijzen van sociale huurwoningen.

Inkomensgrenzen

Om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen is het belangrijk dat u voldoet aan de inkomensgrens.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende grenzen:

  • Inkomensgrens eenpersoonshuishouden 2024: € 47.699 (was: € 44.035)
  • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens 2024: € 52.671 (was: € 48.625)

Passend toewijzen

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen gelden er voor woningcorporaties twee belangrijke regels.

Regel 1. De EU toewijzingsregel maximum inkomen

Deze regel houdt in dat we ten minste 85% van de vrijkomende huurwoningen toe moeten wijzen aan huishoudens met een belastbaar (gezamenlijk) jaarinkomen tot € 47.699,- (eenpersoonshuishoudens) of € 52.671,- (meerpersoonshuishoudens). Dit betekent dat we maximaal 15% van de vrijkomende woningen mogen toewijzen aan huishoudens met een belastbaar (gezamenlijk) jaarinkomen boven de twee hierboven genoemde grenzen.

Regel 2. ‘Passend toewijzen’, nieuwe Woningwet – Een huur dat past bij het inkomen

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties als gevolg van de nieuwe Woningwet “passend toewijzen”. De overheid wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Een passende woning voor huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag is een woning met een huurprijs die –afhankelijk van de huishoudsamenstelling- onder de aftoppingsgrens (oftewel huurtoeslaggrens) ligt.

  • De lage aftoppingsgrens (bij een- en tweepersoonshuishoudens) is € 650,43.
  • De hoge aftoppingsgrens (bij drie of meerpersoonshuishoudens) is € 697,07.
  • De liberalisatie(huurtoeslag)grens is vastgesteld op € 879,66.
  • De kwaliteitskortingsgrens is vastgesteld op € 454,47.

Van de nieuwe woningtoewijzingen aan huurtoeslaggerechtigden moet minimaal 95% van de woningen waarvoor huurtoeslag kan worden gekregen, passend worden toegewezen, dus met een huur onder de aftoppingsgrens. Halen we deze norm niet dan kan een boete worden opgelegd door de toezichthouder.

Wat betekent dit?
De ‘passend toewijzen’-regel geldt voor huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen. In 2024 zijn de aftoppingsgrenzen: € 650,43 voor huishoudens van één of twee personen en € 697,07 voor huishoudens van drie of meer personen. Voor woningen met een huurprijs boven de € 879,66 waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is, geldt passend toewijzen niet.

Tweehurenbeleid
Voor de huishoudens blijven er ondanks de nieuwe regel van het passend toewijzen voldoende keuzemogelijkheden (onder de aftoppingsgrenzen) over om in aanmerking te komen voor woonruimte. Bij de seniorenwoningen, energiezuinige nieuwbouw en levensloopbestendige woningen is dit echter niet het geval. Om die reden maakt Woningstichting Anna Paulowna bij deze categorieën gebruik van het zogenaamde ‘tweehurenbeleid’. Dit houdt in dat de huur van de betreffende woning voor huurtoeslaggerechtigde woningzoekenden wordt verlaagd naar de lage aftoppingsgrens. Mogelijk toetsen we hierbij uw eigen vermogen.Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons